ЦРРМ

Централен регистар на Република Македонија

ЦСО

Центар за средно образование

ЦСР

Центар за социјални работи

ЦУ

Царинска управа

ЦУК

Центар за управување со кризи

ЦУО

Централен управен одбор

ЦУРМ

Царинска управа на Република Македонија

ч

час

чест.

честица

чл.

член

ШИК

Шумско-индустриски комбинат

ШП

Шумско претпријатие

ШРА

Шпанска републиканска армија

ШС

Шумско стопанство

ШФМ

Шаховската федерација на Македонија

ШФС

Шумарски Факултет - Скопје

ШЦЗ

Штаб за цивилна заштита