ш | глас

Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, теснинска (струјна) според начинот на образување.

шeќерпаре | ср.

Вид ориентално слатко, колаче, мало топче од тесто полеано со шербет. Тие послужија балклава и турско шеќерпаре.

шаблон | м.

Калап, примерок што се употребува, што служи за добивање други исти или слични примероци. Оваа машина има 35 шаблони за везење. Пластични шаблони. Метални шаблони.

шаблонизација | ж.

Сведување на шаблон, спроведување според определен образец, сообразено според нешто, постапување по шаблон.

шаблонизира | св. и несв.

Направи, прави нешто според определен образец, сведе, сведува на шаблон; изврши, извршува дејство несвесно или според шаблон. Наставата за почетно читање ќе се шаблонизира.

шаблонизиран | прид.

Глаголска придавка од шаблонизира.

шаблонски | прид.

Што се однесува на шаблон. Шаблонски изрази и фрази. Шаблонски правила.

шава | несв.

Мрда, се движи по малку, се наоѓа во движење. Гранките шаваа на ветрот.

шавар | м.

(бот.) Барска трска, барско зеленило за правење рогозина; Cyperaceae.

шаварлија | прид.

Шегобијно, направен од барска трска. Сабја шаварлија.