ч | глас

Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, преградно-теснинска според начинот на образување.

чабав | прид.

Што е ветов, поцрнет, потемнет, покриен со саѓи, исчаден. Чабав кожув.

чабур | ж.

Голема чаша за вино

чавка | ж.

Вид птица со црно-сиви пердуви, со големина на гулаб; Corvus monedula. Јато чавки.

чавкарница | ж.

Куќа, место распаднато, неуредно во кое престојуваат само чавки.

чавкин | прид.

Што се однесува на чавка.

чад | м.

Ситни честички и гасовити производи од согорување што се креваат во воздухот кога нешто гори; Се крена бел чад и пепел. Густ чад. Барутен чад. Тутунов чад. Чадот од оџаците се извиваше над куќите.

Чад | м.

Држава во Африка.

чадалка | ж.

Направа што чади за смирување на пчелите.

чаден | прид.

Што бил изложен на чад. Чадени колбаси. Чадено месо.