ѕ | глас

Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик.

ѕан! | изв.

За подражавање на краткотраен звук од удар на метален или стаклен предмет (ѕвоно, чаша и сл.); Низ присоите се ширел ѕвонот од стадата: ѕин, ѕан, ѕин, ѕан!

ѕангари | несв.

За метален или стаклен предмет – ѕвечи, ѕвечка; Ѕангарат синџирите. Ѕангареа стаклата од прозорците.

ѕвезда | ж.

(астр.) Светло небесно тело што испушта сопствена светлина. Сонцето е ѕвезда.

ѕвездаллија | прид.

Што предизвикува симпатија, мил, умилен. Маж ѕвездаллија. Жена ѕвездаллија. Момче ѕвездаллија.

ѕвезден | прид.

Што е со ѕвезди, што е исполнет со ѕвезди. Ѕвездена вечер. Ѕвездена галаксија. Ѕвездено небо. Ѕвездени ноќи.

ѕвездест | прид.

Што е со форма на ѕвезда. Ѕвездест орден. Ѕвездест крст. Ѕвездеста снегулка. Ѕвездести цветови.

ѕвездичка | ж.

дем. и хип. од ѕвезда. Ѕвездичка со златен зрак. Темното небо го красат сјајни ѕвездички. Фустан од темно кадифе и ѕвездички што светкаат.

ѕвездолик | прид.

Што личи на ѕвезда, ѕвездест. Ѕвездолики снегулки. Насреде беа ископани ѕвездолики леи.

ѕвездоманија | ж.

Неумерно обожавање на филмски, телевизиски, музички и други ѕвезди од естрадата.