м | глас

Глас, двоуснена согласка во македонскиот стандарден јазик.

ма! | изв.

За довикување на лице од женски пол. Дојди, ма!

маалец | м.

Тој што е од исто маало со некој друг. Сите маалци ми завидуваа.

маало | ср.

Одделен дел на градска или селска населба. Ги прашуваше од кое маало се.

мава | несв.

Удира, тепа некого или нешто. Човекот со тупаници го маваше крадецот.

Мавар | м.

Припадник на народ со арабиско потекло, владетели на Шпанија во средниот век.

мавзолеј | м.

Голем надгробен споменик, градба.

мавка | несв.

мавне 1 | св.

Удри, зададе удар; мава. Го мавна со тупаница по лицето.

мавне 2 | св.

Направи еднократно движење со рака или со нешто;