ќ | глас

Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, тврдонепчена според местото на образување, преградно-теснинска (африкативна) според начинот на образување.

ќаа | м.

ќаба | ж.

Аџилак, посета на муслиманското светилиште Ќаба (Каба) во Мека.

ќаински | прид.

Што припаѓа на ќаја2. Ќаински син.

ќај | м.

Леб замесен со маја од наут, составен од повеќе парчиња во форма на квадрат, во средината исполнети со сирење, кои одделно се продаваат.

ќаја 2 | м.

а) Главен овчар. б) Сопственик на многу овци, богат сточар.

ќајџија | м.

Тој што прави ќај, ќаја.

ќар | м.

Корист, добивка, печалба, заработка; Нема ќар од таа работа.

ќари | св.

Спечали, заработи, добие нешто на лесен начин; искористи. Многу ќари од продажбата. Ниту ќари, ниту зијани.