ж | глас

Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, фрикативна според начинот на образување.

жаба | ж.

Водоземно животно со долги задни нозе приспособени за скокање на суво и за пливање во вода; Rana temporaria. Не се спиеше од жаби и од нивното крекање.

жабар 1 | м.

Лице што лови, фаќа жаби.

жабечки | прид.

жабешки | прид.

Што се однесува на жаба.

жабица | ж.

Дем. од жаба.