а.а.

ad acta, во актите

ААА

Најдобар кредитен рејтинг

ААМ

Асоцијација на архитекти на Македонија

АВНОЈ

Антифашистичко веќе на народното ослободување на Југославија

АВРМ

Агенција за вработување на Република Македонија

автом.

автоматски

АГИТПРОП

Агитационо-пропагандно одделение на КПМ

АД

Акционерско друштво

АДГ

Акционерско друштво за градежништво

АДИ

Асоцијација за демократски иницијативи

админ.

административен термин

АДМС

Акционерско друштво во мешовита сопственост

АДП

Агенција за државни патишта; Аконтативна даночна пријава

АДС

Агенција за државни службеници

АДС-ЛП

Албански демократски сојуз - Либерална партија

АДТ

Акционерско друштво за телекомуникации

АДУТТ

Акционерско друштво за угостителство, туризам и трговија

АЕА

Асоцијација на европски авиопревозници

АЕК

Агенција за електронски комуникации

АИ

Агенција за иселеништво; Агенција за информации

АИДС

в. СИДА | СИДА

АИК

Агроиндустриски комбинат

АИНФО

Агенција за информации

АИО

Агенција за информатичко општество

Ај кју

коефициент на интелигенција (IQ: intelligence quotient)