ф | глас

Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, струјна според начинот на образување.

фабрика | ж.

Поголемо производствено претпријатие со механизиран процес на производство, употреба на машини, со поголем број работници и со точно определена поделба на трудот. Текстилна фабрика. Фабрика за кожи. Фабрика за стакло. Фабрика за шеќер. Фабрика за конзерви.

фабрикант | м.

Човек што поседува фабрика. Се обогати: стана фабрикант, индустријалец, милионер.

фабрикат | м.

Производ изработен во фабрика. Фабрикат на индустријата за мотори.

фабрикација | ж.

Фабричко производство на стоки. Фабрикација на стоки за широка потрошувачка.

фабрикува | несв.

Произведува на фабрички начин. Фабрикува машини.

фабула | ж.

Содржина, развој на настаните во едно литературно дело. Историска фабула. Новелистичка фабула. Лирска фабула. Занимлива фабула.

фабулација | ж.

Создавање фабула. Фабулацијата како важен дел во создавањето на една литературна творба.

фабулен | прид.

Што се однесува на фабула.