р | глас

Глас, сонант во македонскиот јазик, венечен по местото на образување, фрикативен по начинот на образување.

раат | м.

Мир, спокојство, удобност. Цели недели се немаше видено на раат со него. Децата не го оставаа на раат да работи. Која е таа сиромашка што не ќе дојде кај вас раат да трга? Му го расипа раатот.

раатиса | св.

Ослободи некого од грижа, тешкотија и сл.; смири, успокои некого. Тој ги раатиса од сиромаштија.

раатлак | м.

Спокојство, безгрижност, удобност. Чувај си го раатлакот!

раб 1 | м.

а) Надворешна линија, добиена со допирање на две површини под агол. Кутијата беше извиткана по рабовите. Кориците на бележникот беа излижани по рабовите од долгото носење в џеб. Тој седеше на работ од тротоарот. б) Крајна страна на нешто, на некаква површина; крај 1 и 5. Таа седна на работ од креветот. Помина со дланката по работ на чашата. Во острите рабови на усните ќе ѝ се појавеше блага насмевка. Тој стигна до работ на шумата.

раб 2 | м.

Божји слуга, човек предан на бога.

рабарбара | ж.

Повеќегодишно зелјесто растение со розови или бели цветови собрани на врвот од стеблото што се одгледува како декоративно и како лековито растение; реум; Rheum.

рабат | м.

Намалување, снижување на продажната цена, попуст што ѝ го дава производителот на трговијата (најчесто издавачот на книжарницата) или трговијата на големо на трговијата на мало. За купување во готово се добива 10 отсто рабат.

Рабат | м.

Главен град на Мароко.