б | глас

Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена – според местото на образување, преградна – според начинот на образување.

ба! | изв.

Изразува изненадување. Ба, ами сега што ќе правиме.

бааги | прил.

баба 1 | ж.

Мајка на родител. Мојата баба.

баба 2 | м.

вок. бабо. Татко.

Баба | ж.

Планина во Македонија.

бабаит | м.

Јунак, голем крупен маж. Седеле неколцина турски бабаити во една меана да пијат лута ракија

бабаитлак | м.

Јунаштво. Умните знаат дека бабаитлакот и со главата се плаќа.

бабајко | м.

Доведи му ти невеста, нека работат обата како ние што му работиме на бабајка ти ...