Абиџа

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Абиџа:

1. Главен град на Нигерија.

2. абиџаец, абиџајка, абиџајци етн.

3. абиџајски кт.

Последна промена: 13.05.2021 10:30

Оригинални податоци:

Абиџа ж. 1. Главен град на Нигерија. 2. абиџаец, абиџајка, абиџајци етн. 3. абиџајски кт.