ба!

Извик

Разговорен збор, израз.

Значење на ба!:

Изразува изненадување. Ба, ами сега што ќе правиме.

Оригинални податоци:

ба!, изв. (разг.) Изразува изненадување. Ба, ами сега што ќе правиме.