Баба

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Баба:

Планина во Македонија.

Последна промена: 13.05.2021 10:30

Оригинални податоци:

Баба ж. Планина во Македонија.