ц

Глас

Значење на ц:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, африкат според начинот на образување.

2. Дваесет и осмата буква од азбуката со која се обележува гласот ц.

Оригинални податоци:

ц, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, африкат според начинот на образување. 2. Дваесет и осмата буква од азбуката со која се обележува гласот ц.