ч

Глас

Значење на ч:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, преградно-теснинска според начинот на образување.

2. Дваесет и деветта буква од азбуката со која се обележува гласот ч.

Оригинални податоци:

ч, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, преградно-теснинска според начинот на образување. 2. Дваесет и деветта буква од азбуката со која се обележува гласот ч.