чајанка

Именка, женски род

Значење на чајанка:

Забава на која се служи чај.

Множина: чајанки.

Последна промена: 11.05.2021 15:27

Оригинални податоци:

чајанка, мн. чајанки ж. Забава на која се служи чај.