да 1

Сврзник

Архаизам.

Значење на да:

За поврзување делови што се приредени и воспоставуваат составна врска меѓу себе, во примери на реченици кога второто дејство произлегува од првото. Таа не дојде, да затоа не сторивме ништо.Таа само зборуваше, да од неа до збор не можеше да дојде.

Оригинални податоци:

да1, сврз. (арх.) сп. та, па. За поврзување делови што се приредени и воспоставуваат составна врска меѓу себе, во примери на реченици кога второто дејство произлегува од првото. Таа не дојде, да затоа не сторивме ништо.Таа само зборуваше, да од неа до збор не можеше да дојде.