џ

Глас

Значење на џ:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, преградно-теснинска (африкативна) според начинот на образување.

2. Триесетта буква од азбуката со која се обележува гласот џ.

Оригинални податоци:

џ, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, преградно-теснинска (африкативна) според начинот на образување. 2. Триесетта буква од азбуката со која се обележува гласот џ.