ѕ

Глас

Значење на ѕ:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик.

2. Десетта буква од азбуката со која се бележи гласот ѕ.

Оригинални податоци:

ѕ, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик. 2. Десетта буква од азбуката со која се бележи гласот ѕ.