ф

Глас

Значење на ф:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, струјна според начинот на образување.

2. Дваесет и шесттата буква од азбуката со која се обележува гласот ф.

Последна промена: 11.05.2021 15:25

Оригинални податоци:

ф, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, струјна според начинот на образување. 2. Дваесет и шесттата буква од азбуката со која се обележува гласот ф.