г

Глас

Значење на г:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, заднонепчена според местото на образување, експлозивна според начинот на образување.

2. а) Четврта буква од азбуката со која се обележува гласот г. б) Скратеница за грам, за година.

3. При набројување, со значење – четврто. Во членот 21, под г) од Законот.

Оригинални податоци:

г, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, заднонепчена според местото на образување, експлозивна според начинот на образување. 2. а) Четврта буква од азбуката со која се обележува гласот г. б) Скратеница за грам, за година. 3. При набројување, со значење – четврто. Во членот 21, под г) од Законот.