ѓ

Глас

Значење на ѓ:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, тврдонепчена според местото на образување, африкативна според начинот на образување.

2. Шеста буква од азбуката со која се обележува гласот ѓ.

Оригинални податоци:

ѓ, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, тврдонепчена според местото на образување, африкативна според начинот на образување. 2. Шеста буква од азбуката со која се обележува гласот ѓ.