х

Глас

Значење на х:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, меконепчена според местото на образување, струјна според начинот на образување.

2. Дваесет и седмата буква од азбуката со која се обележува гласот х.

Оригинални податоци:

х, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, меконепчена според местото на образување, струјна според начинот на образување. 2. Дваесет и седмата буква од азбуката со која се обележува гласот х.