иако

Сврзник

Значење на иако:

Во зависносложени допусни (концесивни) реченици, во составот на зависната реченица која претставува неопходен услов за вршење на дејството во главната реченица; блискозначен со допусни сложени сврзници и сврзнички состави од типот: при сè што, и покрај тоа што, без разлика на тоа што, без оглед на тоа што, независно од тоа што. Иако се браќа, тие не се чувствуваат блиски. Никој не ги казнува иако постои закон. Иако сме малкумина, не се предаваме.

Членувана форма: што.

Оригинални податоци:

иако, сврз. сп. макар што; в. ако . Во зависносложени допусни (концесивни) реченици, во составот на зависната реченица која претставува неопходен услов за вршење на дејството во главната реченица; блискозначен со допусни сложени сврзници и сврзнички состави од типот: при сè што, и покрај тоа што, без разлика на тоа што, без оглед на тоа што, независно од тоа што. Иако се браќа, тие не се чувствуваат блиски. Никој не ги казнува иако постои закон. Иако сме малкумина, не се предаваме.