ј

Глас

Значење на ј:

1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик.

2. Дванаесетта буква од азбуката со која се бележи гласот ј.

3. Скратеница за јод.

Оригинални податоци:

ј, 1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик. 2. Дванаесетта буква од азбуката со која се бележи гласот ј. 3. Скратеница за јод.