јаболчест

Придавка

Значење на јаболчест:

Што личи, што има форма на јаболко. Јаболчесто лице.

Фразеолошки израз / поговорка:

Јаболчесто овошје ‒ група плодови: разни видови круши, јаболка итн.

Оригинални податоци:

јаболчест, јаболчестиот прид. Што личи, што има форма на јаболко. Јаболчесто лице. ◊ Јаболчесто овошје ‒ група плодови: разни видови круши, јаболка итн.