к

Глас

Значење на к:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, меконепчена според местото на образување, експлозивна според начинот на образување.

2. Тринаесетта буква од македонската азбука.

3. Хемиска ознака за калиум; симбол К.

4. (мат.) Ознака за константа.

5. Ознака за карат во системот на мерни единици.

6. Кратенка за крал во шахот.

Оригинални податоци:

к, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, меконепчена според местото на образување, експлозивна според начинот на образување. 2. Тринаесетта буква од македонската азбука. 3. Хемиска ознака за калиум; симбол К. 4. (мат.) Ознака за константа. 5. Ознака за карат во системот на мерни единици. 6. Кратенка за крал во шахот.