кило-

Претставка

Значење на кило-:

Како прв дел од сложенки за образување на мерни единици, означува дека таа единица е илјада пати поголема од онаа означена со вториот дел од сложенката: килограм, киловат, километар и др.

Оригинални податоци:

кило- Како прв дел од сложенки за образување на мерни единици, означува дека таа единица е илјада пати поголема од онаа означена со вториот дел од сложенката: килограм, киловат, километар и др.