ќ

Глас

Значење на ќ:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, тврдонепчена според местото на образување, преградно-теснинска (африкативна) според начинот на образување.

2. Дваесет и четврта буква од азбуката со која се обележува гласот ќ.

Оригинални податоци:

ќ, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, тврдонепчена според местото на образување, преградно-теснинска (африкативна) според начинот на образување. 2. Дваесет и четврта буква од азбуката со која се обележува гласот ќ.