л

Глас

Значење на л:

1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик.

2. Четиринаесеттата буква од азбуката со која се бележи гласот л.

3. Скратеница за литар.

Оригинални податоци:

л, 1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик. 2. Четиринаесеттата буква од азбуката со која се бележи гласот л. 3. Скратеница за литар.