Лаба

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Лаба:

Последна промена: 13.05.2021 10:37

Оригинални податоци:

Лаба ж. в. Елба.