лабијал

Именка, машки род

Лингвистика.

Значење на лабијал:

Глас што се изговара со помош на усните; уснен глас (п, б, м).

Множина: лабијали.

Последна промена: 11.05.2021 14:24

Оригинални податоци:

лабијал, мн. лабијали м. (лингв.) Глас што се изговара со помош на усните; уснен глас (п, б, м).