љ

Глас

Значење на љ:

1. Глас, сонант, мека согласка во македонскиот стандарден јазик.

2. Петнаесеттата буква од азбуката со која се бележи гласот љ.

Оригинални податоци:

љ, 1. Глас, сонант, мека согласка во македонскиот стандарден јазик. 2. Петнаесеттата буква од азбуката со која се бележи гласот љ.