љубочовештина

Именка, женски род

Архаизам.

Само во еднина.

Оригинални податоци:

љубочовештина (само едн.) ж. (арх.) в. човекољубивост.