м

Глас

Значење на м:

1. Глас, двоуснена согласка во македонскиот стандарден јазик.

2. а) Буква од азбуката со која се обележува гласот м. Ова м не е исто со другите. б) Скратеница м – метар.

3. М – римски знак за бројот 1000.

Оригинални податоци:

м, 1. Глас, двоуснена согласка во македонскиот стандарден јазик. 2. а) Буква од азбуката со која се обележува гласот м. Ова м не е исто со другите. б) Скратеница м – метар. 3. М – римски знак за бројот 1000.