ма!

Извик

Значење на ма!:

За довикување на лице од женски пол. Дојди, ма!

Оригинални податоци:

ма!, изв. За довикување на лице од женски пол. Дојди, ма!