набабреност

Именка, женски род

Значење на набабреност:

Состојба на тоа што набабрило.

Оригинални податоци:

набабреност ж. Состојба на тоа што набабрило.