набабреност

Именка, женски род

Значење на набабреност:

Состојба на тоа што набабрило.

Последна промена: 11.05.2021 14:26

Оригинални податоци:

набабреност ж. Состојба на тоа што набабрило.