њ

Глас

Значење на њ:

1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик; не се јавува во почетокот на зборот, освен во туѓи зборови: Његош, Њутн, Њујорк.

2. Осумнаесетта буква во азбуката со која се бележи гласот (фонемата) њ.

Оригинални податоци:

њ, 1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик; не се јавува во почетокот на зборот, освен во туѓи зборови: Његош, Њутн, Њујорк. 2. Осумнаесетта буква во азбуката со која се бележи гласот (фонемата) њ.