Њаса

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Њаса:

Езеро во Африка.

Последна промена: 13.05.2021 10:30

Оригинални податоци:

Њаса ж. Езеро во Африка.