Њемен

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њемен:

Река во Источна Европа.

Последна промена: 13.05.2021 10:30

Оригинални податоци:

Њемен м. Река во Источна Европа.