о 2

Честица

Значење на о:

За да се засили потврдување, одрекување, неверување или негирање. О, да, секако, со сигурност е така. О, не, ништо од ова не е вистина. О, не, тоа не е можно!

Оригинални податоци:

о2, чест. За да се засили потврдување, одрекување, неверување или негирање. О, да, секако, со сигурност е така. О, не, ништо од ова не е вистина. О, не, тоа не е можно!