о

Глас

Значење на о:

1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик; самогласка од заден ред.

2. Деветнаесеттата буква во азбуката со која се обележува гласот о.

Оригинални податоци:

о, 1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик; самогласка од заден ред. 2. Деветнаесеттата буква во азбуката со која се обележува гласот о.