о-

Претставка

Значење на о-:

Претставка/префикс за образување глаголи со значење:

Оригинални податоци:

о-, Претставка/префикс за образување глаголи со значење: 1. Извршување на дејство околу нешто (окове, оплете, олупи); 2. Свршеност на дејството (одере, ожние, отруе); 3. Придавање особина означена со основата (облагородува, оживува, оздравува).