обата

Број

Значење на обата:

(без член се среќава само во народната поезија и во дијалектите)

Оригинални податоци:

обата бр. (без член се среќава само во народната поезија и во дијалектите) 1. Само за лица од машки род – и едниот и другиот. И обата девери се вдовци. 2. сп. обајцата. Ќе ми донесеш нишан од обата – од косата на жената и од кошулата на мажот.