оваа

Заменка

Спореди: овој.

Значење на оваа:

Показна заменка за женски род; Оваа жена. Оваа книга. Оваа средба.

Оригинални податоци:

оваа зам. Показна заменка за женски род; сп. овој. Оваа жена. Оваа книга. Оваа средба.