п

Глас

Значење на п:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, избувлива според начинот на образување.

2. Дваесеттата буква од азбуката со која се обележува гласот п.

Оригинални податоци:

п, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, избувлива според начинот на образување. 2. Дваесеттата буква од азбуката со која се обележува гласот п.