проклитика

Именка, женски род

Граматика.

Значење на проклитика:

Збор без акцент што се поврзува акцентски со следниот збор.

Множина: проклитики.

Оригинални податоци:

проклитика, мн. проклитики ж. (грам.) Збор без акцент што се поврзува акцентски со следниот збор.