р

Глас

Значење на р:

1. Глас, сонант во македонскиот јазик, венечен по местото на образување, фрикативен по начинот на образување.

2. Дваесет и првата буква од азбуката со која се обележува гласот р.

3. Скратеница за радиус; r.

Оригинални податоци:

р, 1. Глас, сонант во македонскиот јазик, венечен по местото на образување, фрикативен по начинот на образување. 2. Дваесет и првата буква од азбуката со која се обележува гласот р. 3. Скратеница за радиус; r.