разраст

Именка, машки род

Обично во еднина.

Спореди: разрастување.

Значење на разраст:

Нагласен раст кон поширок опфат; Разрастот на банкарскиот систем е постојан. Разрастот на писменоста.

Оригинални податоци:

разраст (обично едн.) м. Нагласен раст кон поширок опфат; сп. разрастување. Разрастот на банкарскиот систем е постојан. Разрастот на писменоста.